Home        News & Events        OMU        Links        Contact        Alumni

 
 

see Osaka Metropolitan University                                                           click for English


มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา (Osaka City University: OCU) เป็นมหาวิทยาลัยในเขตเทศบาลเมืองที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีวาระครบรอบ 135 ปีใน พ.ศ. 2558 นี้ ปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในจังหวัด โอซากา ประกอบด้วย 8 คณะ และ 10 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับมนุษย์ และเมืองสร้างสรรค์) มีนักศึกษาราว 8,000 คน และมีเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน ในช่วงแรกเริ่ม การก่อตั้งมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยพาณิชยการโอซากาและนายกเทศมนตรีแห่งเมืองโอซากาได้มุ่งเน้นในการปฏิบัติพันธกิจเพื่อดำเนินการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่จะนำไปใช้กับเมืองและผู้ที่อาศัยภายในเมืองโดยไม่ใช่เป็นเพียงการลอกเลียนจากมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม วิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีได้รับการรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันตราบจนทุกวันนี้ และมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากามีจุดมุ่งหมายที่จะสืบสานปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชุมชนเมือง (Urban-Oriented) ซึ่งมุ่งเน้นที่จะศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับความท้าทายร่วมสมัยที่ปรากฏโฉมอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนเมือง


ข้อมูลทั่

ประเภท: มหาวิทยาลัยของรัฐ

ที่ตั้ง: Osaka-shi, Osaka

จำนวนนักศึกษา:

ระดับปริญญาบัณฑิต 6,565 คน

ระดับบัณฑิตศึกษา 1,821 คน

จำนวนพนักงาน-เจ้าหน้าที่:

คณาจารย์ 716 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 1,397 คน

(รวม 2,113 คน)

เว็บไซต์: https://www.upc-osaka.ac.jp/new-univ/en-research/about/


การจัดการเรียนการสอน

ในทุก ๆ คณะของ OCU ได้ให้ความสำคัญบนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบกลุ่มขนาดเล็กและการเรียนแบบสัมมนา ดังนั้นผู้สอนจึงมีความใกล้ชิดและผู้เรียนสามารถที่จะแสดงคำถามของตนได้อย่างอิสระ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานจากรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งทำให้พวกเขามีความพร้อมที่จะได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาที่สนใจภายหลังจากสำเร็จการศึกษา หรือเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย โดย OCU ได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์สื่อการศึกษาและห้องสมุด ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องสมุดชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น


คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ สารสนเทศเพื่อการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง การเงินและการจัดจำหน่าย บัญชี

คณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชา คือ นิติศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ปรัชญาและประวัติศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์มนุษย์ ภาษาและวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล ฟิสิกส์และไฟฟ้าประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพประยุกต์ วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม วิศวกรรมการออกแบบชุมชนเมือง

คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชา คือ แพทยศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วยสาขาวิชา คือ พยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์กับมนุษย์ (Faculty of Human Life Science) ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ การออกแบบเคหะและสภาพแวดล้อม การพัฒนามนุษย์และการสังคมสงเคราะห์

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเมือง: นโยบายเมืองและเศษฐศาสตร์ภูมิภาค การบริหารเมือง ธุรกิจชุมชนเมือง การจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์และสวัสดิการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านเมืองสร้างสรรค์ (Graduate school of Creative Cities) ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจชุมชนเมือง นโยบายชุมชนเมือง สารสนเทศชุมชนเมือง


สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตอาเบโนะ (คณะแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์) และ วิทยาเขตซูกิโมโตะ (คณะอื่น ๆ ทั้งหมด) เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองโอซากา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

จังหวัดโอซากา เป็นเมืองที่ทันสมัย มีอาหารชั้นเยี่ยมและระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย บรรยากาศใกล้ภูเขา ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากใจกลางเมืองด้วยการโดยสารรถไฟความเร็วสูงจากท่าอากาศยานนานาชาติโดยใช้เวลาเพียง 35 นาที อีกทั้งค่าครองชีพไม่สูงมากนัก ระยะเวลาในการเดินทางสั้นและตั้งอยู่ในระหว่างศูนย์กลางเมืองวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองอย่างเมืองคันไซ กับเมืองอื่น ๆ เช่นเมืองเกียวโตและเมืองนาระ


การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

OCU ยินดีต้อนรับนักศึกษาและนักวิจัยชาวต่างประเทศทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา (Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เรามีข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก มากกว่า 100 ฉบับ นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาที่ OCU ในโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจ และยังมีชั้นเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น รวมถึงมีหลักสูตรแนะนำศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ซึ่งการสอนบรรยายในชั้นเรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่น


การสนับสนุน

สำนักงาน Global Exchange  ของ OCU ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอวีซ่า หอพัก และการดำรงชีวิตประจำวันของนักศึกษา เราจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะเพื่อนใหม่ และเชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแบบ One-day Trip เป็นประจำทุกปี


เครือข่ายสมาชิก OCU จากทั่วโลก

OCU Global Member (OGM) เป็นกลุ่มของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยผ่านความร่วมมือจากสำนักงาน Global Exchange เครือข่ายสมาชิก OGM จะอยู่ในความดูแลภายใต้กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติรู้สึกอบอุ่นและได้รับการต้อนรับด้วยไมตรีจิตเหมือนอยู่ที่บ้าน


การวิจัย

OCU ได้ดำเนินการวิจัยหลักในประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเขตชุมชนเมืองโดยตรง กล่าวคือ มีโครงการวิจัยชั้นนำในมหาวิทยาลัย 3 โครงการที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงเทียม การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการป้องกันภัยพิบัติ OCU มีความภูมิใจในโครงการวิจัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ซึ่งสะท้อนได้จากจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล

พ.ศ. 2551 ศาสตราจารย์โยอิชิโร นามบุ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

พ.ศ. 2555 ดร.ชินยะ ยามานากะ  ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการวิจัยทางการแพทย์ (สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านแพทยศาสตร์จาก OCU)


กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก

OCU มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาอย่างหลากหลาย เช่น สนามเบสบอลและฟุตบอล คอร์ด

เทนนิส สระว่ายน้ำ สโมสรขี่ม้า และโรงยิมเนเซียม นักศึกษาสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี มีสโมสรและชมรมนักศึกษามากกว่า 200 ชนิดใน OCU ที่ได้นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรหรือชมรมที่สนใจได้
 

มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา